Wycena instrumentów finansowych

W naszej ofercie znajdą Państwo usługi związane z wyceną wielu rodzajów instrumentów finansowych, które mogą być wykorzystywane w celach inwestycyjnych, jak i w celu zabezpieczenia ryzyka. Chcąc rzetelnie przeprowadzić wycenę instrumentów finansowych należy wykorzystać profesjonalne modele matematyczne i statystyczne. Posługiwanie się nimi wymaga posiadania odpowiedniej wiedzy i umiejętności.

 

W jakim celu wykonuje się analizę instrumentów finansowych? Najczęstszymi powodami są wymogi sprawozdawczości finansowej, sprzedaż bądź zakup instrumentów finansowych, estymacja poziomu ryzyka finansowego a także do zarządzania portfelem instrumentów finansowych.

 

Wycena instrumentów finansowych składa się z kilku etapów. W pierwszej kolejności precyzyjnie ustalany jest przedmiot wyceny i zbierane są dane, niezbędne do zrealizowania wyceny. Kolejnym, ważnym krokiem jest analiza zebranych danych oraz specjalistycznych baz danych. Na podstawie uzyskanych informacji, zgodnie z ustaloną metodyką sporządzany jest model wyceny, a uzyskane wyniki przedstawiane są w formie prezentacji i przekazane w formie raportu.

 

Metoda wykonania wyceny instrumentów finansowych dopasowana jest do rodzaju instrumentu. Dopasowanie metody wyceny możliwe jest dopiero po przeanalizowaniu charakterystyki danego instrumentu finansowego bądź portfela inwestycyjnego, zgodnie ze standardami rynkowymi.

 

Cele wyceny instrumentów finansowych:

 

  • wymogi sprawozdawczości finansowej,
  • sprzedaż lub zakup instrumentów,
  • estymacja poziomu ryzyka finansowego,
  • zarządzanie portfelem instrumentów finansowych.

 

Wycena prawa poboru i warranty subskrypcyjne

 

Warranty subskrypcyjne to papiery wartościowe imienne bądź na okaziciela, które emitowane przez spółkę, mają na celu podwyższenie kapitału zakładowego. Ich posiadanie to sposób na ułatwienie nabycia akcji w spółce prawa handlowego osobom niemającym statusu wspólnika.

 

Wycena Obligacji korporacyjnych

 

Obligacje korporacyjne to papiery wartościowe, które zobowiązują przedsiębiorstwo do spłacenia zaciągniętego długu w określonym terminie. Jest to jeden ze sposobów na pozyskanie kapitału obcego. Dokonanie wyceny obligacji korporacyjnych i ich rentowności pozwala podjąć słuszne decyzje na temat ewentualnego ich zakupu. Do wyceny obligacji konieczne jest posiadanie ich parametrów, które następnie podkładane są pod odpowiedni wzór.

 

Wycena kontraktów terminowych

 

Kontrakt terminowy to kontrakt zawarty na dostawę dobra w przyszłości, z ceną ustaloną w dniu zawarcia, płatną w przyszłości. Na rynku wyróżnić można kontrakty futur es i forward. Jeśli chodzi o ich ceny, to są one zależne od podaży i popytu, jednak możliwe jest ustalenie ich wartości godziwej. Wycena godziwa kontraktu opiera się na założeniu, że brak jest kosztów transakcji oraz ograniczeń wyobraźni i gotówki.

 

Wycena weksli

 

Weksel to papier wartościowy będący dokumentem zabezpieczającym wierzytelności. Wycena weksli dopasowana jest do rodzaju weksla. I tak w przypadku weksla własnego, z oznaczonym terminem płatności, jego wartość jest równa sumie netto i kosztu finansowego związanego z tym wekslem.

 

Wycena SWAP-ów

 

SWAP to operacja polegająca na pozostawieniu otwartej pozycji na następną dobę, za którą inwestor jest zobowiązany zapłacić odsetki bądź ma prawo je uzyskać. Wycenę SWAP-ów dokonuje się w wartości godziwej, na dzień wyceny bilansowej. Jeśli SWAP jest wyceniany w momencie ewidencji, przyjmuje on wartość nominalną.

 

Wycena instrumentów hybrydowych

 

Instrumenty hybrydowe, to instrumenty łączące cechy długu i kapitału, mające znamiona opcjonalności. Istnieje możliwość ich dowolnego modelowania, dodawania atrybutów długu bądź kapitału. Metoda ich wyceny dopasowywana jest indywidualnie do sytuacji.

 

Wycena certyfikatów inwestycyjnych

 

Certyfikat inwestycyjny to papier wartościowy emitowany przez fundusze inwestycyjne zamknięte. Przepisy prawa jasno nakazują, że fundusz inwestycyjny powinien dokonywać wyceny aktywów przypadających na certyfikat nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. Certyfikat powinien być wyceniany na bieżąco, ale też w momencie powstania i zakończenia funkcjonowania przed fundusz oraz na 7 dni przed rozpoczęciem zbywania certyfikatów kolejnej emisji.

Proces wyceny instrumentów finansowych:

01

precyzyjne ustalenie przedmiotu wyceny

02

ustalenie i zebranie danych niezbędnych do zrealizowanie wyceny

03

analiza zebranych danych oraz specjalistycznych baz danych

04

sporządzenie modelu wyceny zgodnie z ustaloną metodyką

05

prezentacji wyników i przekazanie raportu z wyceny

Ta strona używa cookies

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.