Wycena spółek

Wycenę spółki przeprowadza się z różnych powodów. Do najczęstszych powodów można zaliczyć planowane przeprowadzenie transakcji kupna i sprzedaży czy też ocenę możliwości finansowania rozwoju długiem. Wycena wartości spółek przydatna jest również w sytuacji przeprowadzenia oferty na rynku publicznym, jak i niepublicznym oraz przy podjęciu strategicznych decyzji właścicielskich.

 

Metody wyceny spółki

 

Prawidłowe i rzetelne wycenienie spółki wymaga zastosowania odpowiednich metod. Stosowane metody wyceny spółki można podzielić na:

 • dochodowe – metody bazują na zdolności przedsiębiorstwa do uzyskania dochodu w przyszłości,
 • porównawcze – metody wykorzystujące wskaźniki i mnożniki cenowe, ale też notowania giełdowe,
 • majątkowe – metody wyceniające spółkę na podstawie wyceny składników majątku spółki.

 

Metody dochodowe

 

Metody dochodowe w środowisku finansowym znane są jako metody DCF. Zgodnie z ich założeniem, wartość spółki równa się sumie obecnej wartości przyszłych, wolnych od wszelkich obciążeń przepływów pieniężnych jakie uzyska z prowadzonej działalności. Uzyskanie wartości bieżącej przyszłych przepływów pieniężnych możliwe jest za pomocą dyskontowania. Wyceny spółki metodą DCF można dokonać za pomocą trzech najpopularniejszych metod:

 • metoda FCF – przepływy pieniężne dla właścicieli i wierzycieli dyskontowane są przez średni ważony koszt kapitału,
 • metoda FCFE – przepływy pieniężne dla właścicieli dyskontowane są przez nielewarowany koszt kapitału własnego,
 • metoda skorygowanej wartości bieżącej APV – przepływy pieniężne dla właścicieli i wierzycieli uwzględniają korzyści możliwe do osiągnięcia z tarczy podatkowej i stopy dyskontowej, określonych jako nielewarowany koszt kapitału własnego.

 

Metoda porównawcza

 

Metoda porównawcza, zwana również metodą rynkową. Istnieją dwa sposoby przeprowadzenia wyceny spółki, uzależnione od tego, czy mnożniki bazowe liczone są na podstawie spółek notowanych na giełdzie, czy też nie, ale będących przedmiotem transakcji na rynku nie giełdowym. Wyróżnić możemy:

 • metodę giełdowych mnożników rynkowych – wartość spółki wyznaczana jest na podstawie relacji wielkości ekonomicznych bądź finansowych, ustalanych na podstawie spółek porównywalnych, które notowane są na giełdzie papierów wartościowych. Podstawę wyceny stanowią wartości cen akcji spółek.
 • metodę transakcyjnych mnożników rynkowych – wartość spółki wyznaczana jest na podstawie relacji wielkości ekonomicznych bądź finansowych, których transakcje odbywają się na rynku niepublicznym. Podstawę wyceny stanowi wówczas wartość transakcji.

 

Metody majątkowe

 

Stosując metodę majątkową przy wycenie spółki, dokonuje się oszacowań wartości aktywów pomniejszonych o obecne i przyszłe zobowiązania. Do dokonania wyceny można zastosować kilka metod, m.in.:

 • metoda skorygowanych aktywów netto – wartość aktywów posiadanych przez spółkę doprowadza się do estymowanej wartości rynkowej i pomniejsza o wartość rynkową zobowiązań,
 • metoda rynkowej wartości likwidacyjnej – poza oszacowaniem wartości skorygowanych aktywów netto, uwzględnia się koszty hipotetycznej likwidacji wycenianej spółki. Omawiana metoda pozwala określić minimalną wartość przedsiębiorstwa.
 • metoda odtworzeniowa – jej przeprowadzenie wymaga oszacowania potencjalnych kosztów koniecznych do poniesienia w związku z założeniem i organizacją przedsiębiorstwa. Pozwala ona wskazać maksymalną wartość, na jaką powinien zgodzić się kupujący.
 • metoda księgowa – wycena spółki odbywa się na podstawie wartości bilansowej aktywów i pasywów, zgodnie z zasadami rachunkowości.

 

W praktyce dość często okazuje się, że nie ma jednej, uniwersalnej metody, pozwalającej na przeprowadzenie rzetelnej wyceny spółki. Nie można wskazać standardowych rozwiązań, pasujących do każdej spółki i każdej sytuacji. Stosowane metody uzależnione są od wielu czynników m.in. rozwoju spółki, towarzyszących ryzyk i wpływu różnorodnych czynników na wartość przedsiębiorstwa.

 

Jakie czynniki bierzemy pod uwagę?

 

Wycena spółki, każdorazowo, wymaga indywidualnego dopasowania metod przeprowadzenia wyceny. Aby odpowiednio dobrać metodologię, w każdej sytuacji bierzemy pod uwagę różne elementy. Do najczęstszych zaliczyć można:

 • wielkość spółki,
 • branżę, w jakiej działa spółka,
 • fazę rozwoju,
 • stopień kontroli przez interesariuszy,
 • płynność akcji bądź udziałów spółki,
 • stopień zbywalności akcji bądź udziałów spółki,
 • możliwe do uzyskania efekty synergii, przez inwestora strategicznego.

 

Posiadanie wskazanych założeń pozwala na przygotowanie wyceny Spółki za pomocą kilku metod. Na ich podstawie możliwe jest wskazanie szacunkowej, widełkowej wartości spółki, która nie jest jeszcze ostateczną wyceną. Jest to jedynie punkt wyjścia, będący podstawą przeprowadzenia kolejnych analiz.

Ta strona używa cookies

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.