Wycena technologicznych aktywów niematerialnych

Pod pojęciem technologicznych aktywów niematerialnych należy rozumieć metodę przygotowania oraz produkcji produktu. Jeśli technologia przybiera postać wynalazku, wówczas jest chroniona patentem bądź wzorem użytkowym. Zdarzają się jednak sytuacje, że technologia przedsiębiorstwa nie spełnia powyższych definicji. Wówczas, jedynym sposobem jej chronienia jest wykorzystanie przepisów o ochronie konkurencji i zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i chronienie jej poprzez tajemnicę przedsiębiorstwa (know-how). Ostatnią formą, jaką może przybrać technologia jest dokumentacja techniczna, która również jest chroniona prawem autorskim.

 

 

W jakim celu przeprowadza się wycenę technologicznych aktywów niematerialnych?

 

 

Najczęściej wycenę technologicznych aktywów niematerialnych przeprowadza się w momencie komercjalizacji prac rozwojowych. Przeprowadzenie komercjalizacji technologicznych aktywów niematerialnych wymaga określenia ich wartości zgodnie z przepisami prawa o innowacyjności.

Dość często, wspomniana wycena jest wykonywana również w przypadku konieczności ujęcia wartości godziwej w księgach rachunkowych. Sytuacja ta ma miejsce w przypadku rozliczania podmiotów gospodarczych czy też wydzielenia zorganizowanych części przedsiębiorstwa. 

Rzadko występująca, choć wymagającą tego sytuacją, jest konieczność oszacowania wartości technologii w związku z toczącym się procesem bądź jako zabezpieczenie zobowiązań finansowych.

 

 

Jaką metodą wycenia się technologiczne aktywa niematerialne?

 

 

Tak jak w przypadku każdej wyceny wykonywanej przez naszą firmę, wybór metody jest uzależniony od okoliczności, zakresu i celu jej wykonania. Konieczne jest ustalenie, czy wycena ma mieć jedynie wartość użytkową – chce ją poznać właściciel, rynkową – jej wartość chce poznać inwestor, inwestycyjną, – gdy chcemy sprzedać technologiczne aktywa niematerialne czy też wymuszoną – w momencie likwidacji przedsiębiorstwa. Posiadanie informacji na temat celu wyceny pozwala nam lepiej dopasować metodę wyceny, a tym samym uzyskać rzetelny raport. Najczęściej, w naszej pracy wykorzystujemy metodę kosztową, rynkową i dochodową.

 

Metoda kosztowa

 

Stosując metodę kosztową do wykonania wyceny technologicznych aktywów niematerialnych przygotowujemy raport w oparciu o historyczny koszt ich wytworzenia bądź szacunkowy koszt zastąpienia ich nowymi aktywami o zbliżonych właściwościach. Aby wycena była rzetelna, konieczne jest uwzględnienie wszelkich wydatków, z uwzględnieniem ewentualnych utrat funkcjonalności. Najczęściej, ten rodzaj metody stosuje się w przypadku niezakończonych bądź łatwych do skopiowania technologicznych aktywów niematerialnych.

 

Metoda rynkowa

 

Metoda rynkowa, zwana również porównawczą zakłada opracowanie wyceny w oparciu o porównanie do transakcji rynkowych odbywających się na podobnych aktywach. Zwracamy uwagę, że w zależności od rodzaju aktywów, informacje na temat ich sprzedaży bądź zakupu mogą być trudnodostępne. Do stworzenia wyceny wykorzystuje się analogię do wyceny spółek technologicznych, których wartość uzależniona jest od posiadanych technologii. Nie jest to jednak koniec wyceny. Aby była ona rzetelna, konieczne jest zastosowanie wielu korekt m.in. w zakresie skali działalności, efektywności technologii czy też ich rentowności.

 

Metoda dochodowa

 

Metoda dochodowa opiera się na wycenie wartości technologicznych aktywów niematerialnych zgodnie z zasadą, że aktywo jest tyle warte, ile może uzyskać dochodów. Metoda ta oczywiście uwzględnia ryzyko działalności jak i zmianę wartości pieniądza w czasie. Przeprowadzenie wyceny metodą dochodową wymaga wykorzystania wolnych, zdyskontowanych prognozowanych przepływów pieniężnych. W przypadku wyceny aktywów będących w fazie rozwoju, konieczne jest również uwzględnienie dodatkowych ryzyk. Do wspomnianych ryzyk można zaliczyć m.in. ryzyko urentownienia działalności czy pomyślnego zakończenia prac rozwojowych.

Ta strona używa cookies

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.